Skaties video

Spectre Latvia ir izvēlējies būt par sociāli atbildīgu uzņēmumu.

Brīvprātīgi iekļaujot sociālās, vides un cilvēktiesību vērtības uzņēmuma stratēģiskajā plānošanā, vērtību sistēmā, savā ikdienas darbībā un attiecībās ar uzņēmumā iesaistītajām pusēm.

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Spectre Latvia ir izvēlējies būt par sociāli atbildīgu uzņēmumu, brīvprātīgi iekļaujot sociālās, vides un cilvēktiesību vērtības uzņēmuma stratēģiskajā plānošanā, vērtību sistēmā, savā ikdienas darbībā un attiecībās ar uzņēmumā iesaistītajām pusēm - darbiniekiem, klientiem, partneriem, vietējo sabiedrību un citiem. Tam par apliecinājumu kalpo arī iegūtais SA 8000 Sociālās atbildības (Social Accountability) standarts, kā arī ISO14001 vides pārvaldības standarts.

Uzņēmuma prioritātes sociālās atbildības jomā ir:

  • Uzņēmuma darbinieki;
  • Apkārtējā vide;
  • Ētiska uzņēmējdarbība (antikorupcija);
  • Rezultātu publicēšana;

Veicinot sociālo atbildību uzņēmumā, sadarbojamies ar starptautiskajām organizācijām  kā Fair Labour Association (FLA), Fair Ware Foundation (FWF) un esam biedri Apvienoto Nāciju Organizācijā "Global Compact", ikgadu sniedzot progresa ziņojumu korporatīvi sociālajā atbildības un cilvēktiesību jomā. 

SA8000 standarts

SA 8000 Social Accountability (Sociālā Atbildība) ir starptautisks standarts, ko izmanto, lai auditētu un sertificētu uzņēmuma atbilstību sociālās atbildības standartam. Standarta galvenais mērķis ir nodrošināt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību visos ražošanas, piegādes un pakalpojumu procesos, neatkarīgi no uzņēmuma ģeogrāfiskās atrašanās vietas. SA 8000 ir piemērojams uzņēmumiem un pakalpojumiem visās nozarēs, visā pasaulē.

SA 8000 Sociālās atbildības (Social Accountability) standartu ir izstrādājusi Social Accountability International (SAI)*, balstoties uz vairākiem starptautisko cilvēktiesību standartiem, tai skaitā uz Apvienoto Nāciju deklarāciju par cilvēktiesībām un Konvenciju par bērnu tiesībām.

SA 8000 sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma sociālās atbildības sistēma ir vērtēta un salīdzināta ar labākās prakses standartu, un ir atzīta par tam atbilstošu. Sertifikāts, ko izsniegusi neatkarīga trešās puses sertifikācijas institūcija, apliecina, ka uzņēmumā tiek nodrošināta darbinieku cilvēktiesību ievērošana.

Vairāk informācija par korporatīvo sociālo atbildību un SA 8000 sociālo atbildību uzņēmumā  pieejama pēc pieprasījuma, e-pasts: natalija.bragina@spectre.lv

SA8000 politika

Spectre Latvia ir uzņēmums, kurš ievēro Latvijas likumdošanu. To apliecina arī SA8000 sertifikāts, kuru Spectre Latvia
ieguva 2013.gada jūlijā. SA8000 ir visaptverošs un globāls standarts ar uzsvaru uz darbinieku tiesību ievērošanu, kas
ietver 9 aspektus. Šie aspekti atrodami arī Latvijas Republikas Darba likumā (http://likumi.lv/doc.php?id=26019):

1. Bērnu nodarbinātība – uzņēmums mēdz īslaicīgi nodarbināt nepilngadīgos, lai sniegtu tiem vērtīgu darba pieredzi, ievērojot visu attiecīgo likumdošanu. Uzņēmums nenodarbina bērnus līdz 15 gadu vecumam. Nepilngadīgi darbinieki nedrīkst veikt darbu, kas tiem var kaitēt fiziski, sociāli vai morāli. Darbs nedrīkst traucēt nepilngadīgā skološanos;
2. Piespiedu darbs – darba līgumi tiek parakstīti brīvprātīgi un tajos ir informācija par līguma laušanas noteikumiem. Beidzoties darba laikam, darbinieki var pamest darba vietu un pavadīt savu brīvo laiku pēc saviem ieskatiem;
3. Darba drošība – uzņēmuma prioritāte ir drošu un darba apstākļu nodrošināšana. Darba drošības apmācības notiek katru gadu. Katrā no četrām uzņēmuma filiālēm ir noteikta drošas pulcēšanās vieta – Aizkrauklē un Rēzeknē tā ir stāvlaukumā pie ieejas durvīm, Aucē pie iebraukšanas vārtiem uzņēmuma teritorijā, bet Kalnciemā stāvlaukumā starp ražošanas ēkām. Informāciju, par to, kurš ir atbildīgais par pirmās palīdzības sniegšanu Jūsu darba vietā, var atrast blakus evakuācijas plānam;
4. Brīvība iesaistīties – darbiniekiem ir tiesības veidot un pievienoties arodbiedrībām, kolektīvi risināt jautājumus. Darbinieki drīkst konsultēties ar cilvēkiem ārpus kompānijas, ja uzskata, ka tiek pārkāptas viņu tiesības;
5. Diskriminācija – Spectre Latvia neatbalsta nekāda veida diskrimināciju. Kandidāti un darbinieki netiek diskriminēti rases, dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas, invaliditātes, politiskās, nacionālās un reliģiskās piederības vai citu pazīmju dēļ. Spectre Latvia nekādā veidā nevajā vai neizsaka draudus darbiniekiem. Spectre Latvia nepieļauj mobingu. Mobings ir sistemātiski/ilgstoši necienīga attieksme un rīcība pret vienu cilvēku vai grupu darba vietā. Nekādā gadījumā nav pieņemami, ja darbiniekus darba vietā iebiedē, pazemo vai pakļauj vardarbībai. Ja šādas darbības tiek novērotas, par to jāziņo vadītājam vai KSA vadītājai;
6. Disciplinārā prakse – pārkāpumu gadījumos Spectre Latvia procedūra ietver vispirms pārrunas ar darbinieku par radušos situāciju, lai saņemtu darbinieka viedokli par notikušo. Pēc pārrunām ar darbinieku Darba likumā noteiktajā kārtībā var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi: mutisks brīdinājums, rakstisks brīdinājums vai darbinieka atlaišana no darba;
7. Darba laiks – Spectre Latvia noteikts normālais darba laiks, 40 stundas nedēļā, ja darba līgumā nav noteikts savādāk. Darba un pārtraukumu laiks katrā filiālē ir noteikts uzņēmuma Iekšējās darba kārtības noteikumos. Papildus valsts oficiālajām brīvdienām darbiniekiem pienākas 4 nedēļu apmaksāts atvaļinājums gadā;
8. Atalgojums - uzņēmums nodrošina, ka par pilnu standarta darba laiku samaksātā alga, kas neietver virsstundas, vienmēr sasniegs vismaz minimālo mēnešalgu vai koplīgumā noteikto minimālo algu un tā būs pietiekama, lai nodrošinātu darbinieku pamatvajadzības, kā arī papildizdevumus;
9. Vadības sistēma – Spectre Latvia ir izveidota vadības sistēma, kura sevī ietver rakstītas un ar darbiniekiem komunicētas politikas un procedūras. Tiek veikti uzraudzības auditi, kuru laikā tiek pārbaudīts vai tiek izpildītas standarta un likumdošanas prasības attiecībā uz darbinieku tiesībām un darba drošību. Sistēmas efektivitāte tiek pārskatīta vadības pārskatos.

Jebkuram darbiniekam jebkurā laikā ir iespēja dažādos veidos uzdot jautājumus, sniegt ieteikumu vai ierosinājumu:

• Izmantojot ieteikumu kastīti
• Izmantojot Pilnveidošanās datu bāzi 
• Vēršoties par darbinieku pārstāvjiem vai KSA komandas biedriem
• Sazinoties ar Bureau Veritas Latvijas biroju: Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, T.: + 371 67323246, e-pasts: riga@lv.bureauveritas.com 
• Sazinoties ar Bureau Veritas galveno biroju:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Le Triangle de l'Arche
8, cours du Triangle - CS 90096
92937 Paris la Defense Cedex – France
E-pasts: cersa8000clientfeedback.in@in.bureauveritas.com

• Sazinoties ar Bureau Veritas akreditācijas centru:

SOCIAL ACCOUNTABILITY ACCREDITATION SERVICES

15 West 44th Street, 6th Floor
New York, NY 10036
T.: (212) 391-2106 Fax: (212) 684-1515
E-pasts: saas@saasaccreditation.org 

2 reizes gadā notiek pārskata tikšanās par SA8000 jautājumiem. KSA darbinieku pārstāvis piedalās tikšanās, lai
runātu ar vadību par iespējamiem uzlabojumiem. Jebkurš darbinieks var ierosināt KSA darbinieku pārstāvim apspriest
konkrētus jautājumus, kas saistīti ar darba apstākļiem.

ISO14001 VIDES STANDARTS

Tuvinoties izvirzītajām prioritātēm sociālās atbildības jomā, uzņēmums cenšas apliecināt cieņu arī pret dabu un tās resursiem. 
Savā ikdienas darbā uzstādam un realizējam gan mazus, gan lielus mērķus, kas ļauj samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi:

  • Piemēram, mazo pudeļu vietā mēs izmantoja lielas plastmasas pudeles, ar ko samazinām plastmasas atkritumu skaitu;
  • Mēs pastāvīgi uzlabojam darba tehniku un samazinām atkritumu skaitu;
  • Lielu lomu piešķiram atkritumu šķirošanai un otrreizējai pārstrādei t.sk. mūsu pašu saražoto audumu atkritumu otrreizēju pārstrādi;
  • Elektroenerģijas taupīgums un ietaupījums;
  • Iegādājoties preces savas saimnieciskas darbības veikšanai, mēs dosim priekšroku energoefektīvu un videi draudzīgu produktu un iekārtu izvēlei, kas turpmāk ikdienā ļaus samazināt radīto ietekmi uz vidi;
  • U.c. mērķus.

 

Kā apliecinājums uzņēmuma nopietnai atbildībai pret apkārtējo vidi un rūpēm par to ir  2015.gadā iegūtais energo efektivitātes standarts ISO5001 un 2016. gadā ieviestā vides vadības sistēma un iegūtais ISO 14001: 2015 standarts, ar ko lepojamies. 

Privātuma politika

Spectre Latvia rūpējas un īsteno fizisko personu (datu subjekta) privātuma aizsardzību, kas izskaidro mūsu personas datu apstrādes paņēmienus un ļauj Jums saņemt informāciju par apstrādes mērķiem, apjomu un aizsardzību. Personas datu aizsardzība balstīta uz 2016. gada 27. aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

Spectre Latvia apstrādā fizisko personu datus personālatlases procesā un lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem. Saņemtos datus uzņēmums nenodod trešajām pusēm, kā arī neizpauž jebkādu citu informāciju, kas ir tapusi zināma sadarbības laikā, ja vien nav saņemta datu subjekta piekrišana. Datu izpaušana ir pieļaujama tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā un tajos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, kā arī uzņēmuma likumīgo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties tiesā pret personu, kura ir aizskārusi Spectre Latvia likumīgās intereses).

Pēc Jūsu pieprasījuma Spectre Latvia sniegs normatīvajos aktos noteikto informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, kā arī Jums ir tiesības pārliecināties par savu datu pareizumu un pieprasīt uzņēmumam veikt to papildināšanu, labošanu un dzēšanu, ciktāl datu apstrāde neizriet no uzņēmumam uzliktajiem pienākumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Spectre Latvija glabā personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un ne ilgāk par nepieciešamo termiņu datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

Spectre Latvia kā datu pārzinis ir atbildīgs par fizisko personu datu apstrādi. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: gdpr@spectre.lv